Algemene gebruiksvoorwaarden en handvest privéleven


Artikel 1: Onderwerp


De huidige “algemene gebruiksvoorwaarden” hebben als doel een wettelijk kader te verschaffen voor de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de diensten van de website www.toutcleanservices.be en het gebruik ervan door de Gebruiker.

De algemene gebruiksvoorwaarden dienen aanvaard te worden door elke gebruiker die toegang wenst te krijgen tot de website. Ze stellen het contract tussen de website en de Gebruiker voor. Wanneer de Gebruiker de website betreedt, aanvaardt hij automatisch de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

Indien de Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden die in huidig contract vermeld worden niet aanvaardt, dient de Gebruiker eveneens afstand te doen van de toegang tot de diensten die worden aangeboden via de website.

www.toutcleanservices.be behoudt zich het recht om de inhoud van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig en te allen tijde te wijzigen.

www.toutcleanservices.be wenst u eveneens te informeren over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten ten opzichte hiervan. Door onze website te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens door www.toutcleanservices.be op de manier omschreven in dit document.

Artikel 2: Wettelijke bepalingen


2.1 Verantwoordelijke website

Naam onderneming: Tout Clean Services

Verantwoordelijke: Gustavo Garcia

Adres hoofdzetel: Rue Colonel Bourg 105/11 - 1030 Schaerbeek

Telefoonnummer: +32 (0)2 736 49 94

Email : info@toutcleanservices.be

Ondernemingsnummer: 0826.148.505

BTW-nummer: BE 0826.148.505

2.2 Beheerder website

Naam van de onderneming: Bluetime sa

Verantwoordelijke: Aubry de Broqueville

Adres hoofdzetel: Chaussée de Wavre, 1100/4 - 1160 Auderghem

Telefoonnummer: +32 (0)2 675 65 10

Email : info@bluetime.be

BTW-nummer: BE 0461.384.260

2.3 Hosting van de website

Hosting van de website: OVH

Adres hoofdzetel: Rue Kellermann, 2 - 59100 Roubaix (France)

Artikel 3: Definities


Het doel van deze clausule is om de verschillende belangrijke begrippen van het contract te definiëren:

  • Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die de website of één van de diensten die door de website worden aangeboden, gebruikt.
  • Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruikers worden gecommuniceerd via de website.
  • Lid: een gebruiker wordt een lid wanneer hij geïdentificeerd is op de website.

Artikel 4: Toegang tot de diensten


Via de website heeft de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

  • Voorstelling van de diensten
  • Bestellen van prestaties of materiaal

De website is van overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten om toegang te krijgen tot de diensten (hardware, software, internetaansluiting, enz.) worden gedragen door de Gebruiker.

De website stelt alles dat te zijner beschikking is in werking om een goede toegang tot zijn diensten te verzekeren. De website heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, de website verbindt er zich dus niet toe dit resultaat te bereiken.

Elk evenement dat te wijten is aan een geval van overmacht en dat het slecht functioneren van het netwerk en/of de server met zich meebrengt, houdt geen enkele aansprakelijkheid van www.toutcleanservices.be in.

De toegang tot de diensten van de website kan op elk moment het voorwerp zijn van een onderbreking, schorsing of wijziging zonder voorafgaande kennisgeving en dit voor onderhoud of voor elke andere aangelegenheid. De Gebruiker verbindt er zich toe om geen enkele vergoeding te vorderen voor dergelijke onderbreking, schorsing of wijziging van huidig contract.

De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om contact op te nemen met de website via e-mail: info@toutcleanservices.be.

Artikel 5: Intellectuele eigendom


De merken, logo’s, beeldmerken en elke andere inhoud van de website worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, meer bepaald door het auteursrecht.

De Gebruiker dient de voorafgaande toestemming van de website te vragen voor elke reproductie, publicatie en/of kopij van de verschillende inhouden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud van de website enkel voor persoonlijk gebruik te gebruiken, het is strikt verboden om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Indien de Gebruiker inhoud van de website online plaatst, doet hij dit op zijn eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen inhoud online te plaatsen die schade zou kunnen berokken aan derden. Elke rechtsvordering tegen de website door een benadeelde derde zal gedragen worden door de Gebruiker.

De inhoud van de Gebruiker kan op elk moment en voor welke reden dan ook gewist of gewijzigd worden door de website. De Gebruiker wordt hier op voorhand niet van op de hoogte gebracht en deze beslissing zal ook niet gemotiveerd worden.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid en overmacht


De bronnen van de informatie die verspreid wordt op de website worden als betrouwbaar beschouwd. Niettegenstaande behoudt de website zich de mogelijkheid dat een bron niet betrouwbaar zou zijn. De informatie die op de website wordt gedeeld, is louter informatief. De Gebruiker is dus zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en inhoud van de website in kwestie.

Elk gebruik van de diensten door de Gebruiker dat tot directe of indirecte schade leidt, komt bijgevolg in aanmerking voor een vergoeding ten gunste van de website.

De website kan geen optimale garantie geven van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de ingediende gegevens. Desalniettemin verbindt de website zich ertoe om alle nodige middelen in te zetten teneinde de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

In geval van overmacht of een onvoorzienbaar en onoverkomelijke feit van een derde, kan de website niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 7: Hyperlinks


De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Hij beschikt echter niet over de mogelijkheid om de inhoud van de websites die op deze manier worden bezocht, te controleren en draagt hiervoor bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 8: Cookies


Het bezoeken van de website www.toutcleanservices.be kan gepaard gaan met de installatie van cookies op de computer van de Gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de Gebruiker niet mogelijk maakt maar dat informatie met betrekking tot het navigeren van een computer naar een website registreert. De gegevens die op deze manier worden verzameld, vergemakkelijken volgende websitebezoeken en maken het eveneens mogelijk om verscheidene metingen uit te voeren met betrekking tot de bezoeken aan de website.

De Gebruiker kan de installatie van cookies blokkeren aan de hand van de instellingen van zijn webbrowser.

De website www.toutcleanservices.be gebruikt het analyse-instrument “Google Analytics”.

De verzamelde gegevens zijn anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken. Deze gegevens worden verzameld om:

  • Na te gaan of de doelgroep wordt bereikt;
  • De natuurlijke verwijzingen van de website te verbeteren;
  • Na te gaan of de website van genoeg zichtbaarheid geniet;
  • Te bepalen welke acties moeten ondernomen worden om de zichtbaarheid van de diensten die worden aangeboden door de website te verbeteren.

Surf naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245 voor meer informatie met betrekking tot de geheimhoudingsvoorschriften van Google Analytics.

De website houdt de door Google Analytics verzamelde gegevens bij gedurende onbeperkte tijd (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fr).

Indien u niet wenst dat Google Analytics uw activiteiten op de websites die u bezoekt analyseert, kan u de webbrowser add-on installeren ter desactivatie van Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr)

De website kan computertoepassingen van derden bevatten. Dit is onder meer het geval met knoppen van/linken naar sociale media (zoals de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” van sociale media zoals Facebook, Google +, enz.). Wij nodigen u dan ook uit om hun beleid inzake het beheer van cookies, met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te raadplegen.

Artikel 9: Privacybeleid


9.1 Etalagewebsites

www.toutcleanservices.be verzamelt de persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker enkel ten behoeve van sommige diensten, onder meer via contactformulieren en/of formulieren voor het verkrijgen van een offerte. De verzamelde gegevens omvatten enkel de informatie die werd doorgegeven door de Gebruiker en die door de Gebruiker zichtbaar is op het scherm. De Gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, onder meer wanneer hij deze gegevens persoonlijk ingeeft.

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen en/of voor de verwerking van bestellingen. De gegevens worden slechts bewaard voor de tijd die hiervoor nodig is.

Elke gebruiker beschikt over het recht tot toegang, tot verbetering en tot verzet met betrekking tot de persoonsgegevens die hem aanbelangen en dit door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen naar het adres van de hoofdzetel van de websiteverantwoordelijke met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet gestuurd worden.

Geen enkele persoonlijke informatie wordt gepubliceerd buiten medeweten van de Gebruiker, noch uitgewisseld, doorgestuurd, weggegeven of verkocht aan derden ongeacht de drager.

9.2 Algemeen

Elke gebruiker heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10: Evolutie van de overeenkomst


De website behoudt zich te allen tijde het recht om de bepalingen uit de huidige overeenkomst aan te passen.

Artikel 11: Duurtijd


De duurtijd van de huidige overeenkomst is onbepaald. De overeenkomst ten opzichte van de Gebruiker treedt in werking vanaf het moment van ingebruikname van de diensten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid


De Belgische wetgeving is van toepassing op huidige overeenkomst. Wanneer een geschil tussen de verschillende partijen niet in der minne kan opgelost worden, zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.